《Visual Basic程序设计》课程是国家开放大学信息系统开发与维护专业(专科)的统设必修课,4学分,72学时,其中实验36学时,开设一学期。本课程是一门实践性和应用性很强的课程。课程编号:00035

点击以下相应任务链接打开获取任务答案

最新学期答案
最新VisualBasic程序设计形考任务一答案
最新VisualBasic程序设计形考任务二答案
最新VisualBasic程序设计形考任务三答案
最新VisualBasic程序设计形考任务四答案
最新VisualBasic程序设计形考任务五答案

-----------------------------------------------------
20春学期答案

20春学期VisualBasic程序设计形考任务一答案
20春学期VisualBasic程序设计形考任务二答案
20春学期VisualBasic程序设计形考任务三答案
20春学期VisualBasic程序设计形考任务四答案